Protozoo flagellato (Giardia lamblia, Giardia intestinalis e Giardia duodenalis) responsabile di un’affezione intestinale